Chính sách bán nấm & giao nhận – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh