Combo Nấm Lim Xanh (Xích Chi L3 TL & Tử Chi TL) – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh