Nấm Lim Xanh (Tử Chi thái lát) – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh