Nấm Lim Xanh Xích Chi loại 1 – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh