Nấm Lim Xanh Xích Chi loại 3 – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh