Nấm Lim Xanh Xích Chi loại Đặc Biệt – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh