Nấm Linh Chi đỏ Quảng Nam – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh