Phần thưởng của doanh nhân tâm tài – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh