Nấm Ling Zhi có tác dụng chữ bệnh gì? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam