Nấm Linh Chi Quảng Nam tham gia hội chợ Hội Nông Dân Tỉnh Quảng Nam – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi Quảng Nam