Nấm Linh Chi Việt Nam – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam