Nấm Linh Chi Lim Xanh rừng nguyên tai – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam