Nấm Lim Xanh Quảng Nam Linasa – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh