Nấm Linh Chi Lim Xanh Rừng – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh