Nấm Linh Chi Lim Xanh rừng – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh