Báo chí nói về công ty – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"