Báo chí nói về công ty – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh