Vượt rừng, băng núi “săn” nấm lim quý – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh