Nấm tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm các bước triển khai chương t – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"