Nấm tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm các bước triển khai chương t – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi Quảng Nam